Regulamin

Regulamin Konkursu „Indeks Elektryka” 2016

I. Organizacja Konkursu

 • Organizatorem Konkursu „Indeks Elektryka” jest Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu
 • Adres Organizatora : ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax(18)443 71 15
  e-mail: zsem@gmail.com
  strona Organizatora: http://zsem.edu.pl
  strona Konkursu: http://indeks.zsem.edu.pl
  strona platformy konkursowej: http://zsem.edu.pl/~indeks/platforma/
  profil na facebooku: www.facebook.com/indekselektryka

II. Konkurs

 • Konkurs przeprowadzony będzie równolegle w trzech dziedzinach wiedzy:
  1. matematyka
  2. język angielski
  3. informatyka
 • Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:
  1. Etap pierwszy Konkursu przeprowadzony będzie w dniach od 01 – 03 lutego 2016 r. za pośrednictwem platformy konkursowej http://indeks.zsem.edu.pl/platforma  na której uczestnicy rejestrują się na kilka dni przed lub podczas trwania pierwszego etapu. Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, który należy wykonać w ciągu 20 minut. Po zarejestrowaniu na platformie uczestnicy mają możliwość wykonania testu próbnego z wcześniej wybranej dziedziny wiedzy.
  2. Etap drugi – Finał konkursu odbędzie się 03 marca 2016 r. w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Do finału zakwalifikowanych zostanie 6 najlepszych Uczestników odpowiednio z każdej dziedziny wiedzy (w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników z miejsca 6, zakwalifikowany będzie uczestnik, który wykonał test w krótszym czasie).
 • Informacje o Uczestnikach zakwalifikowanych do finału zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz profilu facebook w czasie nie dłuższym niż 3 dni od zakończenia pierwszego etapu. Uczestnicy zakwalifikowani do finału są zobowiązani do potwierdzenia swojego uczestnictwa drogą mailową.

III. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń 3 klasy gimnazjum
 • Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Konkursu.
 • Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej dziedzinie wiedzy w których Konkurs będzie przeprowadzony (tj. matematyka, język angielski, informatyka).

IV. Jury Konkursowe

 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Dyrektor oraz nauczyciele Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych (matematyk, anglista, informatyk).
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym.

V. Nagrody w Konkursie

 • Główną nagrodą w Konkursie jest „Indeks Elektryka” – dający gwarancję przyjęcia do dowolnie wybranej przez Uczestnika klasy, bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego (pod warunkiem ukończenia gimnazjum i posiadania zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź o zwolnieniu z ww. egzaminu) *
 • Główną nagrodą w Konkursie nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zdobędą pierwsze trzy miejsca w ostatnim etapie Konkursu w jednej z w/w dziedzin wiedzy.
 • Jury konkursowe zastrzega sobie możliwość nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody w przypadku nie uzyskania przez Uczestników minimum 25% możliwych do zdobycia punktów

VI. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych lub niepełnych danych Uczestnika

* Gwarancja miejsca w dowolnie wybranej klasie dla zdobywców „Indeksu Elektryka” w żadnym zakresie nie zmniejsza szans ani ilości miejsc dla pozostałych kandydatów przyjmowanych do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Koordynator konkursu
Bogusława Matuła-Stępień